0 $WRITE
publication-name
publication-name
.mirror.xyz