Hướng dẫn #ZkEVM public Testnet mạng - Polygon

Lấy ETH Faucet : https://goerlifaucet.com

tiếp theo ->

Chọn Confirm ->

Chọn add vào Meta Mask ->

Kết nối ví với mạng #zkEVM

Tạo Bridge từ #zkEVM sang #GETH ( Goerli ) ->

Continue !

Chọn Bridge ->

Cần 1 chút thời gian tới khi giao dịch hoàn thành, sau đó thực hiện chuyển từ #zkEVM trở lại #GETH….DONE.

Với DEX #QuickSwap, truy cập

Ở đây sẽ xuất hiện lỗi, cần truy cập vào ->

add vào meta Mask. Để thực hiện giao dịch trên -quickswap cần phải chuyển sang #zkEVM Testnet litchi ( ở trên là mango ).

Lưu ý thời gian chuyển #gETH sang ##zkEVM rất lâu, chỉ thực hiện được giao dịch nếu như #gETH đã hoàn tất giao dịch tới mạng #zkEVM.

Chúc các bạn có 1 Giáng Sinh an lành, hạnh phúc bên gia đình, bạn bè !

Subscribe to Lsb108
Receive the latest updates directly to your inbox.
Mint this entry as an NFT to add it to your collection.
Verification
This entry has been permanently stored onchain and signed by its creator.